ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แล้วนั้น ในการนี้ ศรว. ขอแจ้งให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 8 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ เพิ่มได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นได้กำหนดไว้ภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

ลำดับ
สถาบัน
จำนวนรับ
หมายเหตุ
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9
2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
3
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10
4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
6
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
10
7
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
25
9
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30
10
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
15
11
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะแพทย์ฝึกหัดของรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
5
12
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20
13
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
30
14
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สอบที่ ศพค.รพ.พระนั่งเกล้า)
25