ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา กำหนดให้มีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดและอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

ในการนี้ ศรว. จึงขอกำหนดมาตรการ ดังนี้

การเตรียมตัวของผู้ที่จะเข้ารับการประเมินฯในช่วงเวลาก่อนสอบ

 1. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด ทั้งในและต่างประเทศ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น สถานบันเทิง
 2. หากมีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการปฏิบัติงาน ให้สวม Face Shield ถุงมือ และหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อเป็นประจำ
 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก เพราะเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุ
 5. ไม่ใช้สิ่งของร่วม หรือ รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ COVID19
 6. ขอให้ผู้สมัครสอบแต่ละขั้นตอนตรวจสอบและวางแผนการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะถึงวันจัดสอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถเดินทางเข้าสอบได้โดยไม่ติดขัดปัญหาใด ๆ
 7. หากผู้สมัครสอบท่านใดอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง ทำให้ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมในการสอบ ตามวันเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ ศรว. กำหนดไว้ได้ ขอให้ท่านแจ้ง ศรว. ให้ทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และคัดกรอง ณ สนามสอบ ในวันสอบ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสอบและผู้เข้าสอบ ทุกขั้นตอน

 1. มาตรการสำหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกท่าน
      1.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัย
      1.2 ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสนามสอบ
      1.3 ต้องมีการกรอกเอกสารสำแดงตนอีกครั้ง
      1.4 ศรว. อนุญาตให้นำอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่วนตัวเข้าสนามสอบได้ (โดยมีการตรวจสอบจากอาจารย์หรือจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ก่อนนำเข้าสนามสอบ)
 2. ให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing ตลอดเวลา เช่น การกำหนดจุดเว้นระยะห่าง ในการลงทะเบียน การรับประทานอาหาร เป็นต้น
 3. ศรว. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ตามพื้นที่ส่วนรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานีสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน