ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 02 มิถุนายน 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ ด้วยรูปแบบกระดาษ สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วและระบุสถานะว่าศึกษาในชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด รวมถึงมาตรการต่างๆ ของข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละสนามสอบ ทำให้ผู้สมัครสอบจำเป็นต้องเลือกสนามสอบใหม่ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเลือกในสนามสอบนั้นๆ เพิ่มได้อีก ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป

ในการนี้ ศรว. ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบตามที่กำหนดข้างต้น ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ศรว. จะยืนยันแจ้งไปยังผู้สมัครสอบในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นทาง E-Mail ที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครสอบเพื่อรับทราบอีกครั้ง ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  2. ผู้ได้รับอีเมล์ จะเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันเลือกสนามสอบ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 18 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยเลือกสนามสอบได้ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  3. จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและรายละเอียดต่างๆได้ ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
    เพื่อเข้าสอบในสนามสอบให้ถูกต้อง และโปรดตรวจสอบสนามสอบบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบอีกครั้ง
  4. ขอให้ผู้เข้าสอบโปรดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสอบ
    ตามมาตรการที่ศรว.เผยแพร่บน website ของศรว.แล้ว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685 (ในวันและเวลาทำการ)


จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละสนามสอบ
สำหรับผู้ที่ศึกษาในชั้นปีที่ 6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
สอบวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2563

ลำดับ
สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
หมายเหตุ
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
100
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50
4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
50
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
50
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
50
9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
50
10 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
50
11 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50