ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 05 มิถุนายน 2563

ด้วยสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรอบรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวชกรรม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๑.๑ มีสัญชาติไทย
  ๑.๒ สอบผ่านขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
  ๑.๓ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบรับรองสถาบันจากแพทยสภา
  ๑.๔ ปฏิบัติงานหลังปริญญในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๒. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ประกอบด้วย
  ๒.๑ สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ๑ ใบ พร้อมฉบับจริง
  ๒.๒ สำเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันจากแพทยสภา ๑ ใบ พร้อมฉบับจริง
  ๒.๓ เอกสารรับรองในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปื
  ๒.๔ สำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๑ ของ ศรว.
  ๒.๕ สำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๒ ของ ศรว.
  ๒.๖ ใบลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) จาก ศรว.
  ๒.๗ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ใบ พร้อมฉบับจริง
  ๒.๘ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

หมายเหตุ: - ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครสอบ กรณีที่ยื่นเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบ

๓. กำหนดการลงทะเบียน วันที่ ๑๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. จำนวนรับสมัคร : ๒๕ คน

๕. อัตราค่าสมัครสอบ ๕,๐๐๐ บาท : คน : ครั้ง

๖. การสมัคร ผู้สมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ยการศึกษา ชั้น ๒ อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ (ภายในโรงพยาบาลราชวิถี)