ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา ต้องยกเลิกการจัดสอบวันที่ 29 มีนาคม 2563 และวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และได้ประกาศกำหนดการจัดสอบทดแทนสำหรับผู้ที่สมัครสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ซึ่งยังไม่ได้รับการประเมิน ไปเป็นการสอบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นั้น

เนื่องจากการสอบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ยังมีที่ว่างซึ่งสามารถรับผู้เข้าสอบเพิ่มเติมได้อีกในจำนวนจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จึงได้มีมติให้สิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้ แก่ผู้ที่ต้องการเพียงผลการสอบ OSCE (สอบผ่านเกณฑ์การสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2, การสอบรายยาว, การสอบอัตนัยประยุกต์ และ การสอบ 15 ทักษะหัตถการ แล้ว) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในการนี้ ศรว. ขอแจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น และต้องการขอรับการประเมินฯ ในครั้งนี้ โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนพร้อมแนบผลการสอบรายยาว, ผลการสอบอัตนัยประยุกต์ และ ผลการสอบ 15 ทักษะหัตถการ เพื่อยืนยันคุณสมบัติ กลับมาที่ E-Mail cma@cmathai.org ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 และศรว.จะแจ้งผลการพิจารณาและแนวทางการดำเนินการต่อไปให้ทราบทาง E-mail ส่วนตัวของท่านโดยตรง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685 (ในวันและเวลาทำการ)