ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 25 มิถุนายน 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 11/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และคาดว่าจะสามารถจัดสอบในส่วนผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 ในปีการศึกษา 2563 (ซึ่งจบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5 ในปีการศึกษา 2562) และได้สมัครสอบกับศรว.ไว้แล้ว ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหาร ศรว. ได้มีมติให้กำหนดการจัดสอบสำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบกับศรว.ไว้แล้วและถูกเลื่อนสอบ ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 ในปีการศึกษา 2563 (ซึ่งจบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5 ในปีการศึกษา 2562) ดังนี้

       วันที่ 12 กันยายน 2563   สอบขั้นตอนที่ 1
       วันที่ 13 กันยายน 2563   สอบขั้นตอนที่ 2

โดยศรว.เป็นผู้จัดสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบและจะแจ้งผ่านสถาบันต้นสังกัดของแต่ละคน สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันต่างประเทศ จัดสนามสอบให้ในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด ซึ่งจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและรายละเอียดต่างๆได้ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2563 และโปรดตรวจสอบสนามสอบบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบอีกครั้ง จึงขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน