ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 กันยายน 2563

ข้อมูลประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารสำแดงสำหรับผู้เข้าสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร
โปรดสั่งพิมพ์เอกสารเอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปให้ ศรว. ในวันคุมสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ


กำหนดเวลาการสอบและ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2 สอบวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2 สอบวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร