ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 09 กันยายน 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จัดการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2 ในวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2563 ตามลำดับนั้น

ศรว. จะประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยการเข้าสู่ระบบที่ website ของ ศรว. เมื่อตรวจสอบผลสอบแล้ว ขอให้ท่านสั่งพิมพ์ผลสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685 (ในวันและเวลาทำการ)