ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2563


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 16/2563 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น

สืบเนื่องจากตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีวันหยุดติดต่อยาว 4 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ศรว. โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร มีมติให้เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 จากวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2563 เป็น ดังนี้

สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2 28 พฤศจิกายน 2563

สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 29 พฤศจิกายน 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน