ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 ตุลาคม 2563

จำนวนรับจัดสอบรายยาว (Long case)

ลำดับ สถาบัน Long Case
จำนวนรับ (คน) ช่วงเวลาสมัคร วันที่/ช่วงเวลาสอบ
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 10 23 - 25 พ.ย. 63 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2 โรงพยาบาลสิรินธร (รับเฉพาะแพทย์ฝึกหัดของสถาบัน)

ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

จำนวนรับจัดสอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills)

ลำดับ สถาบัน Manual skills
จำนวนรับ (คน) ช่วงเวลาสมัคร วันที่/ช่วงเวลาสอบ
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่เปิดรับ