ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2563


ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 1)

คลิกเพื่อลงทะเบียน

สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2564 ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้

2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป

3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้

4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 17 มกราคม 2564


ลำดับสถาบันจำนวนรับ
1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล40
2คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย50
3คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่15
4คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี10
5คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น30
6คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์50
7วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า10
8คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30
9คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์50
10คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับเฉพาะแพทย์ฝึกหัดของม.นเรศวร)2
11สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี20
12คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา20
13สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์10
14คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สอบที่ ศพค.รพ.พระนั่งเกล้า)10