ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2563


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (สนามสอบกรุงเทพฯ พิษณุโลก และสงขลา)
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น)
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 (สนามสอบกรุงเทพฯ)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในเวลาทำการของธนาคาร หรือ หากต้องการชำระเงินค่าสมัครสอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดใส่ Ref.1, Ref.2, จำนวนเงิน และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ และข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงิน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ / สถานที่สอบ
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรุงเทพฯ
พิษณุโลก/สงขลา
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564
กรุงเทพฯ