ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2563


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารเอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปให้ ศรว. ในวันคุมสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563แนวปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง และคัดกรอง สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกขั้นตอนของ ศรว.