ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 ธันวาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 สนามสอบ กรุงเทพฯ เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบ สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 3 สนามสอบ กรุงเทพฯ ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 สามารถดำเนินการขอปรับเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 สนามสอบ กรุงเทพฯ เป็นรอบที่ 2 ในสนามสอบ สงขลา ไปแล้วนั้น ขณะนี้ยังมีที่นั่งสอบในสนามสอบ สงขลา ว่างอยู่ในจำนวน 18 ที่นั่ง ศรว. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพ ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 สนามสอบ สงขลา สามารถดำเนินการขอปรับเปลี่ยนการสอบเพิ่มเติมได้ และหากสอบไม่ผ่านจะสามารถสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4 ได้ทัน เพื่อให้สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบ กรุงเทพฯ วันที่ 4 เมษายน 2564

การได้รับสิทธิ์ปรับเปลี่ยนนี้ จะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว ที่ต้องการเข้าสอบในรอบที่ 2 สนามสอบ สงขลา ดำเนินการดังนี้

  • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยระบุข้อความว่า ต้องการย้ายมาสอบที่สนามสอบ สงขลา และลงชื่อ รับรองลงบนสำเนาดังกล่าว แล้ว Scan ส่งเอกสารไปที่ E-Mail : cma@cmathai.org เพื่อทำการยืนยัน ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2563
  • เมื่อปิดการรับเอกสารแล้ว ศรว. จะดำเนินการจัดสรรที่นั่งสอบตามลำดับการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตามเวลา-วันที่ ในการชำระเงินค่าสมัครสอบของท่าน และจะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน