ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 28 ธันวาคม 2563


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 10 มกราคม 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 10 มกราคม 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 10 มกราคม 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 10 มกราคม 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารเอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปให้ ศรว. ในวันคุมสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)