ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 30 ธันวาคม 2563

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องว่าจะสามารถดำเนินการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ได้หรือไม่ แต่ ณ ขณะนี้ ศรว.ยังขอยืนยันการสอบตามกำหนดการเดิมอยู่ จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่จะสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ของ ศรว.ในวันดังกล่าวทุกท่าน โปรดดูแลสุขภาพของตนเอง ระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเมื่อออกนอกบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่าง ตลอดจนการไม่ไปยังสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือ การติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หากการสอบสามารถดำเนินการได้ ในวันสอบ จะมีการคัดกรอง หากท่านมีประวัติไปยังสถานที่ดังกล่าว หรือมีอาการเจ็บป่วยที่สงสัยเป็นการติดเชื้อโควิด-19 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องงดหรือเลื่อนสอบไปวันใด ศรว.จะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน