ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 02 มกราคม 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนมีประกาศสั่งปิดสถานที่ของสถาบันการศึกษาและการงดจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ศรว. จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 และการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการจัดสอบได้เมื่อใด ศรว.จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org โดยใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน