ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 มกราคม 2564

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม พ.ศ. 2564

กำหนดการสอบ
ศรว. จะประกาศให้ทราบภายหลัง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร

วันที่สอบและสถานที่สอบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ศรว.มีความจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้มาตรการในการเฝ้าระวัง และต้องจำกัดในเรื่องการเดินทางให้มากที่สุด ดังนั้น ศรว.จะเป็นผู้จัดสถานที่สอบให้กับผู้สมัครสอบตามความเหมาะสมโดยให้มีการเดินทางข้ามภาคให้น้อยที่สุด และ ขอให้ผู้สมัครสอบเลือกจังหวัดตามที่เปิดรับ

1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. เชียงใหม่
3. พิษณุโลก
4. ขอนแก่น
5. สงขลา

ศรว. จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้แก่ผู้ที่ทำการสมัครสอบสมบูรณ์และชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564 ทั้งนี้การพิจารณาของ ศรว. ถือเป็นสิ้นสุดและจะประกาศให้ทราบภายหลัง