ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 มกราคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE-ทักษะทางคลินิก) ตามวันที่สอบ และสนามสอบเดิมที่เคยประกาศไว้ ให้ผู้สมัครสอบทุกท่านได้

ขณะนี้ ศรว. กำลังประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการสอบให้ได้ โดยเร็วที่สุด ภายใต้มาตรการในการเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้สมัครสอบเป็นสำคัญ ดังนั้น ศรว. จะเป็นผู้จัดสถานที่สอบให้กับผู้สมัครสอบที่สมัครสอบมาเรียบร้อยแล้วตามความเหมาะสมโดยให้มีการเดินทางข้ามภาคให้น้อยที่สุด ซึ่งหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวันสอบ และสถานที่สอบ ศรว.จะประกาศให้ผู้สมัครสอบได้ทราบ ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ก่อนการสอบของแต่ละรอบ ขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org โดยใกล้ชิด

ขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดดูแลสุขภาพของตนเอง ระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หมั่นล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง ตลอดจนการไม่ไปยังสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือ การติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้น

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน