ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ศรว. ได้มีมติกำหนดการจัดสอบใหม่ ดังนี้

    28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1
    4 เมษายน 2564 สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน