ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ศรว. ได้มีมติกำหนดการจัดสอบใหม่ ดังนี้

    21 กุมภาพันธ์ 2564 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 1 (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)
    7 มีนาคม 2564 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 2 (กรุงเทพฯ, สงขลา)
    28 มีนาคม 2564 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 3 (กรุงเทพฯ, พิษณุโลก, ขอนแก่น)
    18 เมษายน 2564 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4 (กรุงเทพฯ, ขอนแก่น)

โดยมีหลักการจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) ภายใต้มาตรการป้องกันฯ ดังนี้

 1. กลุ่มผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6
      1.1 จัดผู้เข้าสอบให้สอบที่สนามสอบตามภาคของสถาบันที่ศึกษาอยู่เพื่อไม่ต้องเดินทางข้ามภาค ยกเว้นผู้เข้าสอบของสถาบันที่อยู่ภาคกลางและตะวันออกให้มารวมกับสนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล
      1.2 จัดให้สอบตามรอบที่ได้กำหนดไว้เดิมให้ได้มากที่สุด
 2. กลุ่มผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาในประเทศ
      2.1 จัดให้ได้สอบครบทุกคนในการสอบรอบที่ 1 และ 2
      2.2 จัดผู้เข้าสอบให้สอบที่สนามสอบตามภาคของสถาบันที่ศึกษาอยู่เพื่อไม่ต้องเดินทางข้ามภาค
 3. กลุ่มผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเป็นแพทย์ฝึกหัดครบ 1 ปีแล้ว
      3.1 ให้สอบที่สนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้นบางรายที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและได้เลือกสนามสอบไว้ก่อนแล้ว
      3.2 จัดให้สอบตามรอบที่ได้กำหนดไว้เดิมให้ได้มากที่สุด

โดยจะประกาศให้ผู้สมัครสอบทุกท่านทราบวันสอบและสนามสอบ โดยการเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน