ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)