ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2564

การสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ยังคงยืนยันกำหนดการสอบตามเดิม ศรว.ขอยืนยันว่าได้มีการเตรียมการและวางมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดแนวทางตามมาตรการในการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ ผู้ป่วยจำลอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันสอบดังกล่าว จะต้องมีเอกสารสำแดงตน และมีการวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่การสอบ กรณีซึ่งมีผู้ที่สงสัยหรือเข้าข่ายการติดเชื้อดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามสอบ

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน