ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีมติกำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564, 7 มีนาคม 2564, 28 มีนาคม 2564 และ 18 เมษายน 2564 นั้น

ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564, วันที่ 23 มีนาคม 2564, วันที่ 20 เมษายน 2564 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำหรับการสอบแต่ละครั้งตามลำดับ ขอให้ท่านสั่งพิมพ์ผลสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-5910045 (ในวันและเวลาทำการ)