ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 7 มีนาคม 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบวันที่ 7 มีนาคม 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบวันที่ 7 มีนาคม 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบวันที่ 7 มีนาคม 2564


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)