ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 04 มีนาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ที่มีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง
    วันที่ 11 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
    สำหรับผู้เข้าสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น จะลงทะเบียนได้เมื่อทราบผลสอบแล้ว
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 4 เมษายน 2564

ลำดับ สถาบัน จำนวนรับ
1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล20
2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่15
3คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี10
4คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น30
5คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์50
6วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า20
7คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60
8วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต25
9คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์50
10คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช10
11คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับเฉพาะแพทย์ฝึกหัดของม.นเรศวร)2
12คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา20
13สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี20