ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2564

ตามที่ ศรว. ขอให้ผู้สมัครสอบเลือกจังหวัดที่ต้องการสอบแล้วนั้น บัดนี้ ได้จัดสรรสถานที่สอบให้ตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าตรวจสอบสถานที่สอบสำหรับการเข้ารับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ www.cmathai.org ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับสนามสอบ ให้ส่งคำร้องโดยแจ้งเหตุผลอย่างละเอียด ให้ศรว.พิจารณาทาง Email : cma@cmathai.org ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 หากเกินกำหนดข้างต้น ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ

ผู้สมัครสอบทุกคนต้องตรวจสอบสถานที่สอบอีกครั้งในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งจะให้พิมพ์ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนสอบ ทั้งนี้หากไปผิดสนามสอบ ศรว. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน