ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 19 มีนาคม 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 สนามสอบ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)