ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 23 มีนาคม 2564

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ให้ประกาศกำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) และการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

    ปี พ.ศ. 2564

        6 มิถุนายน 2564   สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบพิเศษ
        18 กรกฎาคม 2564   สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 3
        27 พฤศจิกายน 2564   สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
        28 พฤศจิกายน 2564   สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2

    ปี พ.ศ. 2565

        9 มกราคม 2565   สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 1
        16 มกราคม 2565   สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1
        6 กุมภาพันธ์ 2565   สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 2
        6 มีนาคม 2565   สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 3
        20 มีนาคม 2565   สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2
        3 เมษายน 2565   สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4
        23 เมษายน 2565   สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
        24 เมษายน 2565   สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับวันที่สอบตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน