ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 มีนาคม 2564

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะปรับวันประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ของการสอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 และ 18 เมษายน 2564ให้เร็วขึ้น เป็นภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 และ วันที่ 27 เมษายน 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-5910045 (ในวันและเวลาทำการ)