ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 09 เมษายน 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ และกำหนดเวลาการสอบ เพื่อการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ เพื่อการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


มาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)