ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 09 เมษายน 2564

การสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ตามลำดับนั้น ยังคงยืนยันกำหนดการสอบตามเดิม ผู้เข้าสอบสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้แล้ว ขอให้ตรวจสอบสนามสอบที่ระบุไว้ ศรว.ขอยืนยันว่าได้มีการเตรียมการและวางมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดแนวทางตามมาตรการในการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดไว้ และขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางไป – กลับของจังหวัดที่เป็นสนามสอบและจังหวัดที่พำนักอาศัยของท่านโดยติดตามอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ทาง Email : cma@cmathai.org หรือ โทรศัพท์ 02-5910045 (ในวันและเวลาทำการ)

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน