ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 13 เมษายน 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ และกำหนดเวลาการสอบ เพื่อการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 18 เมษายน 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบวันที่ 18 เมษายน 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สอบวันที่ 18 เมษายน 2564


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบวันที่ 18 เมษายน 2564


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


มาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)