ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 ผ่านระบบ online ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

  1. งดการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
  2. เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จากวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2564 โดยคงสนามสอบเดิม
  3. เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน และกำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน