ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 8/2564 ที่งดการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นั้น ส่งผลให้ผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ ไม่สามารถนำผลการสอบไปแสดงเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในฐานะแพทย์ได้ตามกำหนดเวลา มีผลกระทบต่อระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

คณะกรรมการบริหารศรว. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 เมษายน 2564 ผ่านระบบ online ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

  1. ให้สถาบันผลิตแพทย์แต่ละแห่ง ทำการประเมินนิสิตนักศึกษาที่สมัครสอบ OSCE ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 แต่ละคนตามสังกัดของตน ตามแบบฟอร์มการประเมินฯที่ศรว.กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินทักษะด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการประเมินโดย OSCE ของ ศรว. โดยให้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสอบที่ผ่านมาแล้ว หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ในขณะที่นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6 เพื่อใช้แทนผลการสอบ OSCE ของ ศรว.แล้วส่งผลการประเมินมาให้กรรมการบริหารศรว.พิจารณา
    ทั้งนี้ การประเมินรูปแบบนี้ ให้ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศซึ่งถูกงดการสอบตามประกาศดังกล่าว เฉพาะในสถานการณ์ครั้งนี้เท่านั้น
  2. การพิจารณารับรองการสอบขั้นตอนที่ 3 ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม คือ ต้องผ่าน OSCE หรือการประเมินที่เทียบเท่า OSCE การสอบรายยาว การสอบอัตนัยประยุกต์ และ 15 ทักษะหัตถการ
    ส่วนผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศนั้น ศรว. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง ศรว. จะประกาศกำหนดการให้ทราบในภายหลัง จึงขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน