ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

  1. ศรว.แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อสอบอัตนัยประยุกต์ โดยเรียนเชิญอาจารย์จากสถาบันต่างๆ มาพิจารณาข้อสอบร่วมกัน ทั้งการสร้างคำถาม การระดมคำตอบที่เป็นไปได้ การจัดกลุ่มคำตอบและคะแนนตามคำตอบ โดยยึดตามหลักวิชาการ รวมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และการกำหนดเกณฑ์ผ่าน
  2. ศรว.เป็นผู้พิมพ์ข้อสอบและจัดส่งข้อสอบไปให้สถาบัน
  3. สถาบันเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตามวัน เวลาและข้อปฏิบัติที่ ศรว.กำหนด และเป็นผู้ตรวจข้อสอบ โดยศรว. จัดส่งเฉลยคำตอบของข้อสอบไปให้สถาบันดำเนินการตรวจตามแนวทางเดียวกัน กรอกคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งกลับศรว.
  4. ศรว.รวบรวมคะแนนของผู้เข้าสอบทุกคน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (reliability coefficient) ของข้อสอบทั้งชุด และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard Error of Measurement SEM)
  5. จากเกณฑ์ผ่าน minimal passing level (MPL) รวมทุกข้อซึ่งได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นำมาปรับเกณฑ์ผ่านให้ลดลงตามค่า SEM และเมื่อได้เกณฑ์ผ่านที่ปรับแล้ว เสนอให้คณะกรรมการบริหาร ศรว. รับรองเกณฑ์ผ่านนี้ (adjusted MPL)
  6. ศรว.แจ้งผลเกณฑ์การตัดสิน adjusted MPL กลับไปยังสถาบันที่จัดสอบ เพื่อให้สถาบันเป็นผู้ประกาศผลการสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนการสอบได้ที่สถาบันภายใน 5 วันทำการหลังการประกาศผลสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการสอบ สถาบันต้องแจ้งให้ ศรว. รับทราบพร้อมรายละเอียดโดยเร็วที่สุด