ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 พฤษภาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 8/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและศบค.ได้ยกระดับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรับระดับการกำหนดพื้นที่ และมาตรการการบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่เข้มงวดขึ้น ศรว. จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

ศรว. จะประกาศกำหนดการให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2564 ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน