ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ประกาศเลื่อนการสอบ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกจากการรวมตัวกันของคนหมู่มาก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบที่จะประกาศในโอกาสต่อไปที่เหมาะสมเมื่อโรคระบาดโควิด-19 ได้ทุเลาลงแล้ว จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสอบกับศรว. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลโดยการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อันเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยในการลดความรุนแรงจากอาการเจ็บป่วยของโรค COVID-19 หากได้รับเชื้อดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้สมัครสอบทุกท่านลงทะเบียนนัดหมายตามช่องทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19