ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา ต้องงดการจัดสอบวันที่ 18 เมษายน 2564 และวันที่ 6 มิถุนายน 2564 และคาดว่าจะกำหนดการจัดสอบทดแทนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)

สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนสอบ และผู้ที่มีสิทธิ์ในการสมัครสอบแต่ยังไม่ได้สมัคร (อ้างถึง ประกาศที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564) ขอให้แจ้งยืนยันการขอรับการประเมินฯ ในครั้งนี้ โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ กลับมาที่ E-Mail : cma@cmathai.org ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และ จะประกาศข้อมูลต่างๆ ให้ทราบในภายหลัง จึงขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด