ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ออกไปก่อนนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ศรว. ได้มีมติให้กำหนดการจัดสอบสำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบกับ ศรว.ไว้แล้วและถูกเลื่อนสอบ โดยจัดให้มีมาตรการต่างๆ ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้ผู้ที่ถูกเลื่อนสอบฯ ดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสอบตามมาตรการที่ ศรว.จะเผยแพร่ให้รับทราบต่อไป

ศรว.ได้กำหนดวันที่ในการจัดสอบขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
     11 กันยายน 2564  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
     12 กันยายน 2564  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

โดยจะกระจายสนามสอบให้มากขึ้นไปยังคณะแพทย์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อเพิ่มจำนวนสนามสอบ และลดข้อจำกัดในการเดินทาง ทั้งนี้ ศรว.จะประสานงานกับสถาบันผลิตแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการสอบต่อไป คาดว่าจะประกาศสนามสอบให้ผู้สมัครสอบได้ทราบ ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2564 จึงขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน