ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 09 กรกฏาคม 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันเพิ่มความรุนแรงจนเข้าสู่ระดับวิกฤต ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ยกระดับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดใน 10 จังหวัด โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคล การกำหนดเวลาการออกนอกเคหะสถาน งดการจัดประชุมและงดการจัดสอบ ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) 100% รวมทั้งการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดเพิ่มขึ้น ศรว. จึงไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ และมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และ ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศปก.ศบค.) ให้จัดสอบได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org โดยใกล้ชิด และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน