ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 15 กรกฏาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศที่ 15/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อนนั้น

ศรว. ได้ดำเนินการขออนุมัติการจัดการสอบกับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศปก.ศบค.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงกำหนดวันสอบใหม่ เป็น วันที่ 8 สิงหาคม 2564 โดยจัดให้มีมาตรการต่างๆ ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดและมาตรการจำเพาะของแต่ละจังหวัด จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านตรวจสอบกับสนามสอบของท่านด้วย

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน