ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฏาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ไปเป็นวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564 ตามลำดับ โดยได้เพิ่มจำนวนสนามสอบเพื่อลดข้อจำกัดในการเดินทาง ศรว. จึงจัดสรรสนามสอบใหม่ให้ตามจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลการสมัครสอบ ด้านล่างนี้ โดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อในแต่ละขั้นตอนการสอบ (ขั้นตอนที่ 1 หน้าที่ 1 - 22 และ ขั้นตอนที่ 2 หน้าที่ 23 - 37)

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวกรอกข้อมูลผ่านการสแกน QR code ท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อยืนยันสนามสอบและข้อมูลจำเป็นต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบที่สนามสอบซึ่ง ศรว. จัดสรรไว้ ให้ระบุเลือกสนามสอบได้จากรายชื่อสนามสอบในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อให้ศรว. พิจารณา


ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว กรอกข้อมูลผ่านการสแกน QR code ด้านล่างนี้
ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2564