ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฏาคม 2564

ตามที่ ศรว. ขอให้ผู้สมัครสอบยืนยันสนามสอบและข้อมูลจำเป็นต่าง ๆ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยให้กรอกข้อมูลผ่านการสแกน QR code ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. นั้น พบว่า ยังมีผู้สมัครสอบไม่ยืนยันสนามสอบและข้อมูลจำเป็นต่าง ๆ อีกจำนวนมาก

ในการนี้ ศรว. ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ยืนยันสนามสอบและข้อมูลจำเป็นต่าง ๆ ให้ยืนยันตามกำหนดการด้านบนโดยด่วน หากเกินกำหนดข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการและขอจัดสรรสนามสอบให้ตามที่ประกาศไว้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ e-mail : cma@cmathai.org