ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ยังมีแนวโน้มความรุนแรง และมีการแพร่กระจายไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) จึงได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการบริหาร ศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 และมีมติดังนี้

ศรว. ยังคงยืนยันกำหนดการสอบตามเดิม วันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564 โดยจัดให้มีมาตรการต่างๆ ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเข้าสอบอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิ์สอบ พร้อมทั้งกระจายสนามสอบให้มากขึ้นไปยังคณะแพทยศาสตร์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อลดข้อจำกัดในการเดินทาง

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบในวันดังกล่าว เข้าสู่ระบบที่ www.cmathai.org เพื่อรับทราบสนามสอบ หากยืนยันเข้าสอบในครั้งนี้ ให้คลิก “ยืนยันเข้าสอบ” และรอการประกาศพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบต่อไป แต่หากไม่ประสงค์ที่จะเข้าสอบในครั้งนี้ ให้คลิก “ไม่ประสงค์เข้าสอบ” ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. หากเกินกำหนดข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ ให้ถือว่าได้ยืนยันเข้าสอบตามกำหนดเวลาและสนามสอบที่ประกาศไว้ สำหรับผู้ที่ "ไม่ประสงค์เข้าสอบ" ศรว.จะคงค่าสมัครสอบไว้ให้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ ศรว. กำลังดำเนินการขออนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ e-mail : cma@cmathai.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน