ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 03 กันยายน 2564

มาตรการฯ ที่แต่ละสนามสอบกำหนดนอกเหนือจากมาตรการหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.) ในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11-12 กันยายน 2564

ลำดับ สนามสอบ มาตรการฯ ที่แต่ละสนามสอบกำหนดนอกเหนือจากมาตรการหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.)
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามนี้
1. จัดผู้เข้าสอบห้องละ 8-10 คนต่อ 1 ห้อง ณ ห้องปฏิบัติการย่อย (ที่มีขนาดพื้นที่ 80-105 ตารางเมตร) ภายในห้องมีฉากกั้นทุกที่นั่ง โดยห่างกัน ≥ 2 เมตร
2. กำหนดให้ทำความสะอาดพื้นโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Virkon (เวอร์คอน) ก่อนการจัดสอบช่วงเช้า และหลังสอบเสร็จช่วงบ่ายทันที
3. ให้นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบรายงานตัวในห้องสอบแต่ละห้อง ไม่มีการลงทะเบียนการเข้าสอบที่เป็นแบบรวมกลุ่ม
4. นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบ และกรรมการผู้คุมสอบทุกคนต้องทำแบบคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่สอบ หากอาจารย์แพทย์ที่เป็นประธานการจัดสอบประเมินแล้วมีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ/หรือไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ
5. กำหนดให้มีระบบวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้คุมสอบและติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ห้องสอบ/หรือก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ
6. ส่วนกลางจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้ไว้ตามจุดต่างๆ สำหรับให้ผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งในห้องน้ำจัดให้มีสบู่/น้ำยาล้างมือให้ล้างมือทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องน้ำ
7. นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบต้องสวม surgical ตลอดเวลาที่ทำการสอบ และกรรมการผู้คุมสอบ/ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบทุกคนต้องสวม mask และ face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
8. ห้ามนักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบ ไม่ให้พูดคุยกันทั้งก่อนเข้าห้องสอบและตลอดการสอบ
9. ส่วนกลางจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารกล่องให้ผู้เข้าสอบ และผู้คุมสอบ โดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่างเกิน 1.5 เมตร และห้ามพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร
10. ในระหว่างพัก จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับ ดูแล แจ้งเตือน ให้ผู้เข้าสอบอยู่ห่างกัน ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม พูดคุยกัน
2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามนี้
1. ติดตามประกาศ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ฉบับที่ 6 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
2. ติดตามแนวปฏิบัติและมาตรการการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามนี้
1. ผู้เข้าสอบต้องได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม และมีเอกสารการฉีดวัคซีน แสดงในวันสอบ
2. ผู้เข้าสอบที่ได้รับวัคซีน ไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK หรือ PCR) ในวันสอบ ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชม. โดยผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบได้ จะต้องมีผลเป็นลบ (negative) เท่านั้น
7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
8
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้เข้าสอบทุกคน
9
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
10
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ระบุห้องสอบ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และอุณหภูมิที่วัดได้(ณ วันสอบ) บนเอกสารสำแดง
11
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1. (ผู้เข้าสอบที่มาจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์) ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ครบ 3 เข็ม ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
2. (ผู้เข้าสอบจากสถาบันอื่นในประเทศไทย และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ) ที่มาจากต่างจังหวัดทุกราย ให้แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
12
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
13
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
14
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1. ผู้เข้าสอบทุกคน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด ให้แสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน โดยแสดงหลักฐานในวันสอบ
(และอาจมีการเรียกให้ส่งหลักฐานล่วงหน้า กรณีเป็นนักศึกษาแพทย์ของ ม.อุบลราชธานี)
2. ผู้เข้าสอบทุกคน ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ ให้แสดงหลักฐานผลการ swab ตรวจ Real-time PCR ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และให้ส่งข้อมูลที่งานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแจ้งขอเดินทางเข้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 วันก่อนสอบ
3. ผู้เข้าสอบทุกคน เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด : จะต้อง scan QR code ไทยชนะ และ ฮักอุบล และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สนามสอบ
4. ผู้เข้าสอบทุกคน ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด : กรณีที่จะค้างคืน จะต้องพักอาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องพักที่ โรงแรม U-place ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่านั้น
5. หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม ให้ติดต่อที่ Line ID: @935qxcsi งานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ และในประเทศที่อยู่ต่างสถาบัน : ต้องส่งข้อมูลหลักฐาน ข้อ 1 หรือข้อ 2 มาที่ Line ID: @935qxcsi งานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน และนำหลักฐานมาด้วยในวันสอบ
15
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอให้ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศทุกคนจะต้องนำผลตรวจเชื้อไวรัชโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR มาแสดงซึ่งผลตรวจจะต้องไม่เกิน 3 วัน จนถึงวันสอบ
16
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
17
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องกรอกข้อมูลใบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
18
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
19
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรีขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนที่จะเข้าห้องสอบให้แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ
20
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรีขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
21
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้ากรณี ที่ผู้สมัครสอบไม่ได้ศึกษาหรือปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ต้องนำส่งผล RT-PCR for COVID-19 ไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ โดยส่งผลตรวจ ในวันก่อนสอบมาที่ E-mail : cmec.ppk@gmail.com
22
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปางผู้เข้าสอบต้องตรวจ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบมีความเสี่ยง
23
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
24
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตรวจ swab เฉพาะผู้เข้าสอบที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา (ระยะเวลา 14 วันก่อนวันสอบ) และตรวจกับผู้ที่มีประวัติเสี่ยง (ใช้ผล swab ภายใน 72 ชม.)
25
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ผู้เข้าสอบที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทุกคนต้องแสดงผลการตรวจโควิดโดยวิธีการ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ
26
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานีผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ
- มีผลตรวจ RT-PCR Covid เป็นลบ ภายใน 3 วันก่อนทำการสอบ
- อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหรือข้างเคียงที่ไม่ใช่จังหวัดเสี่ยงสูงสุด 7 วันก่อนวันสอบ
27
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคามนักศึกษาต้องมีผลตรวจ COVID - 19 ในนักศึกษาต่างสถาบัน และ นักศึกษาต่างประเทศ
28
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูลก่อนการลงทะเบียน
29
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา1. ผู้เข้าสอบที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลยะลา ต้องตรวจ Swab RT-PCR ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และส่งผล Swab RT-PCR ก่อนวันสอบ 1 วัน
2. ผู้เข้าสอบทุกคนส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแบบฟอร์มของ ศรว.) ขอให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้น-คลินิก โรงพยาบาลยะลา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
3. สนามสอบกำหนดจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าสอบ โดยเจ้าหน้าที่รับฝากกระเป๋าสัมภาระต้องสวมถุงมือรับ แล้วแยกกระเป๋าสัมภาระในกล่องเป็นรายบุคคล
30
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรีผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ, ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาสอบจากนอกพื้นที่ ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนสอบ
31
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎ์ธานีผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน, ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ และผู้เข้าสอบในสถาบันที่เดินทางมาต่างจังหวัด ปฏิบัติตามนี้
1.เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องสแกน QR Code “SAVE SURAT” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
2.ต้องตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR จากจังหวัดต้นทาง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลาการตรวจ และผลตรวจไม่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3.เมื่อถึงสนามสอบต้องแสดงผลการตรวจ ณ จุดคัดกรอง ถ้าไม่แสดงผลตรวจจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบอย่างเด็ดขาด
4.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
32
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
33
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธรผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศต้องตรวจโควิดแบบ ATK อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
34
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
35
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ ปฏิบัติตามนี้
1.ผู้เข้าสอบที่มาจากต่างหวัดให้ทำการ swab และนำผลการ swab มายื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันที่สอบ (ต้อง swab 2 วันก่อนสอบ)
2. ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อยมาแล้ว 2 เข็ม โดยปริ้นหลักฐานมายื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันที่สอบ
3. อื่น ๆ ตามมาตรการของจังหวัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
36
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศแสดงผลตรวจ PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ
37
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลร้อยเอ็ดผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ ต้องปฏฺบัติ ดังนี้
1. กรอกเอกสารประเมินความเสี่ยงโรค Covid - 19
2. ขอเอกสารผลการตรวจ RT-PCR for covid - 19 ซึ่งระบุวันเก็บสิ่งส่งตรวจ (ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันสอบ) โดยผลไม่พบสารพันธุกรรม
NL1 ควรเก็บสิ่งส่งตรวจ 8 - 10 กันยายน 2564
NL2 ควรเก็บสิ่งส่งตรวจ 9 - 11 กันยายน 2564
3. ยื่นเอกสารประเมินความเสี่ยงและหลักฐานผลตรวจก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มีหลักฐานการตรวจจะไม่สามารถเข้าร่วมการสอบประเมินได้
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นพ.มนัสวี อัตถากร รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 0896986179
38
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศศึกษามาตรการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีมาจากพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด
39
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุรินทร์ผู้เข้าสอบทุกคนต้องตรวจ ATK
40
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
41
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศมีผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ใน 72 ชั่วโมง
42
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลาขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
43
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอให้ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่อยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ ปฏิบัติตามนี้
ผู้เข้าสอบต้องมีผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ก่อนเข้าสอบภายใน 72 ชั่วโมง
44
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามนี้
ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ ,จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดที่มีการเข้า-ออก ,การทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เป็นต้น
45
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรังขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามนี้
1.ขออนุญาตจังหวัดเพื่อจัดสอบรวม
2.มีการซักประวัติผู้เข้าสอบ เรื่อง PUI และการสัมผัสเคสโควิด
3.ให้นักศึกษางดขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยก่อนสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อลดโรค
4.ห้ามนักศึกษาเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนสอบ
5.ผู้เข้าสอบที่มาจากสถานที่เสี่ยงสูงให้มีผล swob เป็นลบก่อน 3 วัน
46
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยาขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
47
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตรวจ RT-PCR Test และ/หรือ Rapid Antigen Test
48
โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (สอบที่ สำนักการแพทย์)ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด
49
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ศรว.กำหนด

หากไม่มีมาตรสนามสอบขึ้น เนื่องจากสนามสอบไม่ได้แจ้ง เพราะเป็นผู้เข้าสอบจากสนามสอบนั้นอยู่แล้ว
และหากผู้เข้าสอบสงสัยในประเด็นใด โปรดติดต่อสยามสอบของท่านโดยตรง