ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 03 กันยายน 2564

ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
สอบวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564

ลำดับ ชื่อสนามสอบ ศูนย์อำนวยการสนามสอบ
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลห้องประชุมศูนย์ฝึกทักษะและหัตถการทางคลินนิก (SiCSC) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3
2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย217 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2
3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
4
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีห้อง 906 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายวิชาการ ชั้น 6 อาคารเรียรวม คณะแพทยศาสตร์
6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ห้อง Med 523 ชั้น 5
7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าห้องรับรองสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. (วันที่ 11 ก.ย. 64) /ห้อง 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. (วันที่ 12 ก.ย. 64)
8
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตห้องรับรองวิทยากร ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถีถี
10
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้อง309 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 (SC3) มธ.ศูนย์รังสิต
11
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรห้องปราบไตรจักร 42 ชั้น 2 อาคารปราบไตรจักร
12
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีห้อง F9113 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
13
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
14
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีห้อง CMP 131 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
15
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ห้องประชุมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาห้อง MD 604 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
17
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
18
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชั้น 4 อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรีห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอดุลยเดชวิกรม (ศูนย์แพทย์ฯชั้น 3)
20
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรีห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมราชสมบัติ และห้องประชุมชั้น 4 นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล อาคารผู้ป่วยนอก
21
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้าอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 2 โรงพยาบาลพระปกเกล้า เลขที่ 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดไหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
22
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปางชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง
23
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก1 ชั้น 9 ห้อง 9A,9B,9C
24
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาห้องประชุมสวนหม่อน-สายไหม ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ
25
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อาคาร 100 ปี ชั้น 1 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
26
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานีห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี, - ห้องบรรยาย 1, 4 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
27
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคามห้องประชุใกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
28
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ห้องประชุม (ชั้น 3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
29
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาห้อง 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
30
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรีห้องวิทยากร ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี
31
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎ์ธานีชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
32
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ห้องเรียน 303 ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
33
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธรห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์
34
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร
35
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ห้อง MEC 301 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
36
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชห้อง Telemedicine ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
37
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลร้อยเอ็ดห้องสอบ 900 ชั้น 9 (สำหรับนิสิตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด) และห้อง tele conference ชั้น L สำหรับนิสิตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายนอกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
38
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
39
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุรินทร์ชั้น 9 หน้าห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
40
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์
41
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิห้องรับรอง 2 ชั้น7 อาคารไวทยรัตน์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
42
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลาห้อง Skill lab (ห้องเรียน 8) ชั้น 9
43
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
44
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอาคารเฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ห้องสำนักงานชั้น 1
45
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรังชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
46
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยาห้อง 7B ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
47
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ห้อง C71 ชั้น 7 อาคาร 3 (อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
48
โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (สอบที่ สำนักการแพทย์)ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
49
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช