ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 03 กันยายน 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

  - เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ โปรดสั่งพิมพ์ และลงนามรับรองในเอกสารประเมินความเสี่ยงฯ และมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ
   (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

  - กำหนดการ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2
   (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

  - มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

  - แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564
   (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

  - ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564
   (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

  - มาตรการฯ ที่แต่ละสนามสอบกำหนดนอกเหนือจากมาตรการหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.) ในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11-12 กันยายน 2564
   (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

  - แจ้งสถานที่ รายงานตัว/คัดกรองการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)