ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้จัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564 ตามลำดับนั้น

ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-5910045 (ในวันและเวลาทำการ)