ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 18 ตุลาคม 2564

ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อผูกพันของนักศึกษาแพทย์ที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงจะจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน และต้องทำงานให้แก่ราชการเป็นเวลา 3 ปี โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ได้นำมติฯมาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเริ่มตั้งแต่ปี 2565 นั้น

เพื่อเพิ่มโอกาสของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาในการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) โดยความอนุเคราะห์จากสถาบันผลิตแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เห็นสมควรให้จัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ส่วนกำหนดการตามประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 แล้วนั้น ยังคงไว้ดังเดิม

ทั้งนี้ กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) เป็นดังนี้

     4 ธันวาคม 2564  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1 (เพิ่มรอบ)
    16 มกราคม 2565  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ตามประกาศ 6/2564)
    20 มีนาคม 2565  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 2 ตามประกาศ 6/2564)

อนึ่ง ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับวันที่สอบเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน